chuc nang nhiem vu - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG

I. Thông tin liên hệ

Tên tiếng Việt : NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG

- Tên tiếng Anh: THE STATE BANK OF VIETNAM – HAU GIANG BRANCH

- Địa chỉ: Số 75, đường Võ Văn KiệtKV 2, Phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 02933.870.085 -   Fax : 02933.870.112

- Email: haugiang@sbv.gov.vn

- Website: sbv.haugiang.gov.vn

II. Vị trí, chức năng

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu và bảng cân đối theo quy định của pháp luật.

- Chi nhánh có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động Ngân hàng và noại hối trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ của Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng nhà nước và của pháp luật với các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc vè tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người đan trên địa bàn.

2. Thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, tiền tệ trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng va ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện công tác thông tin tín dụng.

3. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể của tổ chức tín dụng và chấp thuận nội dung khác của tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

4. Giám sát, chỉ đạo việc mua, bán, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luaatjtrong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

6. Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

7. Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho tổ chức tín dụng và Kho bạc nhà nước.

8. Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.

9. Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dungjkhi được thống đốc ủy quyền.

10. Quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá bảo quản tại Chi nhánh và khi giao nhận theo quy định.

11. Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo phân công, ủy quyền của Thống đốc.

12.Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

13. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, văn hóa công sở.

14. Báo cáo, trả lời chất vần theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội dồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

15 Thực hiện quản lý tài chính và tài sản theo quy định.

16 Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

17 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

18. Thực hiện nhiệm vụ khác do thống đốc giao.

Đang online: 1
Hôm nay: 161
Đã truy cập: 118494
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.